SVE PROFILGAVER – EN Miljøsertifisert bedrift

Compliance – miljømessige og etiske hensyn

Som Miljøfyrtårnbedrift styrer vi etter FNs bærekraftsmål både ved egenproduksjon og ved valg av leverandører.
I det daglige sikres dette gjennom et tett samarbeid med bransjeforeningen (NBR) og Eco House.

SVE PROFILGAVER – EN Miljøsertifisert bedrift

Compliance – miljømessige og etiske hensyn

Som Miljøfyrtårnbedrift styrer vi etter FNs bærekraftsmål både ved egenproduksjon og ved valg av leverandører. I det daglige sikres dette gjennom et tett samarbeid med bransjeforeningen (NBR) og Eco House.

Hva gjør SVE for å ivareta miljømessige og etiske hensyn?

A – Miljøfyrtårnsertifisert (sertifisert miljøledelse tilsvarende ISO 14001)

• Interne systemer og kontrollrutiner for å sikre at alle krav blir fulgt opp
• Internopplæring av regelverk og produktsikkerhet

B – Stiller krav til miljø og produktsikkerhet hos alle underleverandører og produksjonssteder

• Eco House følger opp alle krav og all dokumentasjon tilknyttet egenproduksjon
• Code of conduct fra alle underleverandører

C – Egne ansatte som kun jobber med innkjøp og produktsikkerhet

• Aktiv oppfølging og besøk av fabrikker/produksjonssted
• Stikkprøvekontroller hos godkjente testinstitutt

D – Aktiv bidragsyter og tett samarbeid med organisasjoner som bidrar innen miljø
E – Styrer etter FNs bærekraftsmål
F – Bærekraftige gaveløsninger

• SVE gjennomførte i perioden 2014–2017 et prosjekt i samarbeid med Forskningsrådet og SkatteFunn, hvis formål var å
identifisere bærekraftige gaveløsninger

FNs bærekraftsmål

Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Utrydde fattigdom, sult og mindre ulikheter

Hovedmål: 1, 2 & 10

Her kan vi bidra gjennom å velge rette produktene der det er stilt etiske krav og hensyn til produksjonsprosessen. Spesielt viktig er dette for SVE som står for mye egenproduksjon. Ved å velge de riktige fabrikkene har vi fokus på:
1. At ikke grunnleggende menneskerettigheter brytes
2. At bestemmelsene om barnearbeid i FNs barnekonvensjon og ILO konvensjonen skal respekteres og etterleves
3. Samt at de øvrige bestemmelsene i ILO konvensjonen relatert slavearbeid, diskriminering, lønns- og arbeidsvilkår etterleves

Andre eksempler på dette kan være å fokusere på Fairtradeprodukter ved valg av eksterne produkter.

Videre benytter SVE seg aktivt av bedrifter tilrettelagt for yrkeshemmede, i tillegg til at vi er en aktiv støttespiller til ViVil, Disimilis og Plan-fadder.

Vis at du bryr deg

SVE Profilgaver har identifisert fem av FNs bærekraftsmål hvor vi mener at vi har kan bidra, og har muligheter til å utgjøre en forskjell

Ansvarlig forbruk og produksjon

Hovedmål: 12

Dette er kanskje det punktet der SVE kan gjøre den største forskjellen. Vi snakker her om de miljømessige hensynene i forbindelse med produksjon, i tillegg til å kunne tilby og velge produkter som i seg selv er bærekraftige.

Hva som faktisk er et bærekraftig produkt strides de lærde om – men vi velger å ha fokus på produkter av god kvalitet som kan gjenbrukes, matvarer med nytteverdi, produkter som er produsert av resirkulert råmateriale, Øko-tex, Blue Label m.m.

SVE er en miljøsertifisert bedrift gjennom Miljøfyrtårn, noe som gjør at vi kontinuerlig har fokus på å sette interne mål, samt løpende forbedre oss med tanke på å ivareta miljøet.

Stoppe klimaendringene

Hovedmål: 13

Her kan SVE først og fremst bidra ved å ha fokus på produksjon som hensyntar kannibalisering på natur og råstoff (som eksempelvis redusert bruk av vann). Andre elementer vi kan bidra med under dette punktet er å redusere Redusere CO2-fotavtrykket ved eksempelvis karbonfangst gjennom vårt samarbeid med Trefadder.

Trefadder

BLI KLIMANØYTRAL

Trefadder er et miljørettet finansieringssamarbeid der bedrifter og privatpersoner kan bli klimanøytral ved treplanting av norsk klimaskog.

SVE Profilgaver er valgt som eksklusiv samarbeidspartner av Trefadder på flere områder, blant annet ved å tilby bærekraftige produkter sammen med planting av trær.

All treplanting skjer i Norge av utdannet fagpersonell. Vi planter på områder som gir de aller forutsetninger for maksimal vekst, biologisk mangfold og høyest kvalitet. Hele produksjonsfasen dokumenteres med sporbarhet, journalføring og bilder. 

Les mer her
Ser du etter årets profilprodukter?

Våre rådgivere hjelper deg gjerne!

Kontakt en rådgiver